Algemene voorwaarden van INTEGRAL nv , Zeelaan 7 te B-9900 Eeklo – ref. 2020

Artikel 1: offertes

1.1. Prijzen en condities vermeld in offertes met betrekking tot studiewerk, ontwerpen, ramingen e.a. kunnen enkel rekening houden met dat wat bekend is of vermeld in de opdracht; deze prijzen zijn steeds exclusief BTW, taksen, commissies van derden en enige ‘algemene werfkosten’. Deze prijzen zijn berekend op basis van het eerste concept en kunnen wijzigen in functie van de opmetingen, detailschetsen en specificaties zoals opgenomen in de uitvoeringsplannen en uitvoeringsbestekken.

1.2. De aangeduide eenheidsprijzen gelden enkel binnen het totaalpakket, voor uitvoeringen volgens onze standaardnormen, zonder bijzondere moeilijkheden of risicofactoren en gelden onder voorbehoud van receptionering van de werf door Integral.

1.3. Voor maatwerk zijn de prijzen in de offerte opgegeven voor ononderbroken levering en plaatsing inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Ze omvatten evenwel niet de bescherming van meubilair, vloer e.d. na plaatsing.
Voor handelsgoederen zijn de prijzen berekend franco huis, gelijkvloers, al dan niet verpakt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Regiewerken worden uitgevoerd in regietarief.

1.4. Behoudens de kosten van een eerste contact, beperkt onderzoek met prijsraming, komen alle andere voorbereidende prestaties (ondermeer doch niet beperkt tot verdere studie- en tekenwerk, prestaties van opmaken/herwerken van plan en van gedetailleerd budget), ten laste van de klant, met een minimum van 500 euro. Productspecificaties, catalogi of andere documenten overgemaakt aan de klant bij bestekken en prijsoffertes blijven te allen tijde eigendom van Integral en moeten op het eerste verzoek van Integral worden teruggezonden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Integral mogen zij niet worden vermenigvuldigd noch aan derden ter inzage worden gegeven of overgedragen.

1.5. Offertes binden Integral slechts voor de erin opgegeven optietermijn of, bij gebreke aan een bijzondere termijn, voor een termijn van 30 dagen na datum offerte of uitvoeringsbestek én mits de werken kunnen gestart worden binnen de 6 maand na datum offerte of uitvoeringsbestek. Indien de klant een offerte niet binnen de optietermijn of binnen de vooropgestelde 30 dagen uitdrukkelijk heeft aanvaard, kan hij er zich niet meer op beroepen. In het geval de werken niet binnen de 6 maanden na aanvaarding van de offerte kunnen worden uitgevoerd behoudt Integral zich het recht voor om de vooropgestelde prijzen en tarieven aan te passen minstens volgens de prijsindex van de Confederatie Bouw, of meer volgens objectieve criteria. De klant verklaart zich hier uitdrukkelijk akkoord mee. Indien de vertraging in de uitvoering te wijten is aan Integral, kan de klant eveneens een aanpassing van de prijzen volgens de prijsindex van de Confederatie Bouw, of meer objectieve criteria, bekomen.

1.6. Overhandigde stalen zijn slechts ter aanduiding gegeven en kunnen afwijken van de geleverde materialen. Ingeval van nabestelling wordt geen garantie gegeven op preciese overeenkomst met de eerder geleverde materialen. Integral kan volgens noodzaak steeds passende varianten voorstellen.

1.7. De uiteindelijke specificaties, materiaalkeuze, kwaliteit, kleur alsook de functionaliteit van de winkel en het juiste gebruik ervan gebeuren door de klant en op zijn verantwoordelijkheid.

Artikel 2: bestellingen – overeenkomst – annulatie – beëindiging

2.1. Behoudens afwijkende bepalingen, uitdrukkelijk door Integral aanvaard, zijn alle leveringen, verkopen en diensten van Integral onderworpen aan deze voorwaarden met absolute uitsluiting van de voorwaarden of enig ander geschrift van de klant. Mochten één of meerdere clausules of een deel van de voorwaarden niet geldig zijn of er een uitdrukkelijke afwijking op zijn toegestaan, doet zulks geen afbreuk aan de geldigheid en de toepasselijkheid van de andere bepalingen.

2.2. Volgende facturatievoorwaarden gelden bij bestellingen voor projectwerk: 2.500 EUR bij bestelling, deelfacturaties van 30% acht weken voor leverdatum , 30% vier weken voor leverdatum, en 30% voor levering toonbank en aansluiting koeltechnieken. Deze facturen zijn contant betaalbaar. Het saldo wordt gefactureerd bij voorlopige oplevering en is te betalen na oplevering.
Voor werken waarvan de waarde 50.000 EUR en meer excl. B.T.W. is kan Integral het voorleggen van een bankgarantie eisen voor het totale bedrag incl. B.T.W., in welk geval de bankgarantie dient voorgelegd te kunnen worden uiterlijk 6 weken voor de aanvang van de productie. Niet naleving van deze bepaling brengt toepassing van artikel 7.5. met zich mee.

2.3. Elke wijziging van de bestelling na de totstandkoming van de overeenkomst kan een aanpassing meebrengen van prijs en/of leveringstermijn. Meerwerken (dit zijn alle werkzaamheden en leveringen die niet in de offerte begrepen zijn en door de klant verlangd worden evenals onvoorziene omstandigheden tijdens de werken of wanneer Integral na receptionering van de werf vaststelt dat de voorbereidende werken anders werden uitgevoerd dan oorspronkelijk voorzien was en zich derhalve ten aanzien van het oorspronkelijk concept wijzigingen of meerwerken opdringen) zullen aangerekend worden door Integral aan de klant conform de geldende eenheidsprijzen en uurvergoedingen van Integral. Hetzelfde geldt voor minwerken en kleine schrappingen ten voordele van de klant die verrekend worden in de eindafrekening. De bij bestelling ondertekende bestekken primeren op de plans en tekeningen.

2.4. Eénzijdige gehele of gedeeltelijke annulering van de bestelling door de klant of door Integral zal beschouwd worden als zijnde contractbreuk. In dit geval zal een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs voor het geannuleerde werk kunnen aangerekend. Min- en meerwerken en kleine schrappingen ten aanzien van de basisofferte worden verrekend in het uitvoeringsbestek en worden niet aanzien worden als een annulering. In het geval dat het specifiek aangemaakte niet-standaard producten betreft die reeds aangemaakt zijn, zal Integral de prijs van deze kunnen kunnen doorrekenen aan de klant die de levering ervan niet zal kunnen weigeren.

2.5 Indien de overeenkomst wordt beëindigd overeenkomstig een bijzondere beëindigingsvoorwaarde (zoals bijvoorbeeld het niet bekomen van een krediet of bouwtoelating), is de beëindigende partij gehouden tot een schadevergoeding van minstens 2.500 EUR ter dekking van de gemaakte kosten, tijd en moeite geïnvesteerd in het project. Een dergelijke beëindigingsvoorwaarde kan enkel ingeroepen worden wanneer de partij die ze inroept al de passende maatregelen heeft genomen om de voorwaarde te bekomen (dit wordt bijv. geacht het geval te zijn wanneer de klant niet minstens drie van verschillende banken uitgaande negatieve kredietbeslissingen om redenen onafhankelijk van de wil of het nalaten van de klant kan voorleggen). Indien blijkt dat na beëindiging op basis van een beëindigingsvoorwaarde de klant binnen vijf jaar na datum van de bestelling van Integral een overeenkomst sluit voor identieke of gelijkaardige (deel)opdrachten met een concurrerende firma van Integral, zal eveneens een schadevergoeding kunnen worden gevorderd gelijk aan 20% van de overeengekomen prijs, onverminderd en bovenop de toepassing van artikel 8.

2.6. Wanneer de klant voor de betaling van de werken beroep doet op financiering of banklening dient de klant het bewijs van het bekomen van de nodige financiering hiervan ten gunste van Integral, voor te leggen aan Integral uiterlijk tegen de datum vastgesteld voor de betaling van het eerste voorschot. Het niet respecteren van deze voorwaarde, wordt aanzien als een zware fout, die de overeenkomst van rechtswege beëindigt ten laste van de in gebreke blijvende partij, zonder enig recht op opzegtermijn –of vergoeding voor de klant doch onverminderd eventuele toepassing van artikel 2.4. en 8.

2.7. Partijen behouden zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, (aanvraag tot) gerechtelijk concordaat of staking van betaling alsook bij om het even welke ingrijpende wijziging aan de juridische toestand zoals een belangrijke wijziging in het personeel of het management, een belangrijke wijziging in de aandeelhoudersstructuur of wanneer de controle over overgaat in andere handen of indien beslag gelegd worden op (een deel van) het vermogen, of in geval er ernstige redenen zijn om te twijfelen aan de mogelijkheid voor de partij om zich te houden aan zijn contractuele verplichtingen (zo bijvoorbeeld de reeds vermelde niet-betaling voorschot of de niet-tijdige betaling van facturen ondanks rappel hiertoe).
In geval een dergelijke onmiddellijke beëindigingsgrond zich voordoet, behoudt Integral een eigendomsvoorbehoud op de geleverde maar niet betaalde goederen en zal de klant op zijn kosten alle identificeerbare goederen geleverd door Integral binnen de vijf dagen ter beschikking te stellen van Integral.

Artikel 3 : Leveringen en leveringstermijnen

3.1. De aanduiding van leveringstermijnen wordt ter goeder trouw gegeven, rekening houdende met de huidige en normaal voorzienbare omstandigheden en geldt tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen slechts als aanwijzing. De leveringstermijnen kunnen ten vroegste een aanvang nemen na goedkeuring van het uitvoeringsplan en ontvangst van het voorschot en na de beëindiging van de eventuele voorafgaande aannemerswerken, wanneer Integral de werf receptioneert, én in elk geval slechts na het voorleggen door de klant van de nodige geldige bouwvergunning. Het niet-naleven van de opgegeven termijnen geeft de klant dus niet het recht om de ontbinding van de overeenkomst in te roepen, de goederen en/of werken te weigeren of enige schadevergoeding te eisen.

3.2. Gedeeltelijke leveringen zijn mogelijk en worden afzonderlijk gefactureerd.

3.3. Bestellingen waarvan de levering op verzoek van de klant worden uitgesteld, behouden de facturatieschijven en vervaldata zoals initieel voorzien. Deze bestellingen brengen prijsverhoging met zich rekening houdende met de kosten van administratie, opvolging, stockage, reorganisatie van Integral en met eventuele verhoging van de diverse bestanddelen van de prijs (prijzen en tarieven voor grondstoffen, half afgewerkte producten, arbeidsuren e.d.)

3.4. Integral behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande toelating van de klant met onderaannemers te werken en/of de bestelde koopwaar of uit te voeren werken te laten leveren of uitvoeren door derden. De klant dient zich te onthouden van het geven van opdrachten of instructies aan de onderaannemers of aangestelden van Integral. Alle klachten m.b.t. die werken dienen aan Integral gemeld te worden conform artikel 5. Voor alle uitgevoerde werken op bevel van de klant( of van de onderaannemer van de klant) aan de onderaannemer van Integral, verliest de klant zijn recht van verhaal. In geval de klant evenwel zelf voor bepaalde werken een eigen (onder)aannemer kiest of oplegt, heeft Integral geen enkele verantwoordelijkheid naar de conforme en goede uitvoering van deze werken en dient de klant zich rechtstreeks te richten naar die (onder)aannemer, met kopie van de klacht naar Integral ten titel van loutere informatie. De maataanduidingen of omschrijvingen op de plans van Integral zijn louter indicatief. Integral draagt geen enkele verantwoordelijkheid naar juistheid van die aanduidingen of omschrijvingen in het geval de klant die plans zelf gebruikt of laat gebruiken door derden of onderaannemers; dit onverminderd hetgeen bepaald in artikel 8 omtrent de intellectuele eigendomsrechten van Integral.

Artikel 4 : Aanvaarding- uitvoering

4.1. De goederen en/of werken worden geacht aanvaard te zijn op het ogenblik van de afgifte. Ingebruikname geldt als aanvaarding en de garantieperiode begint vanaf dat ogenblik te lopen.

4.2. Alle meubilair wordt gemaakt volgens de standaardnormen van Integral. Integral behoudt zich het recht voor kleine wijzigingen die niet wezenlijk zijn aan te brengen aan constructies en toebehoren. Ernstige afwijkingen zullen steeds worden voorgelegd aan de klant.

4.3. Afleveringsbons moeten steeds voor ontvangst door de klant getekend worden. Het ontbreken van enige schriftelijke opmerking wordt beschouwd als stilzwijgende aanvaarding van de levering en/of plaatsing, buiten de wettelijke bepalingen voor de verborgen gebreken. Goederen die ter plaatse worden gemonteerd, dienen aanvaard te worden door de klant vooraleer de montagewerkzaamheden aangevat worden.

4.4. Het afsluiten van een ABR (alle bouwplaats risico’s) verzekering is ten laste van de klant.

4.5. Indien er zich bij één van onderstaande koelmeubelen/koelgroepen meer dan 3,5kg aan inhoud koelmiddel zou bevinden, bent u wettelijk verplicht een jaarlijkse lektest uit te laten voeren. Integral verzorgt dit in het kader van het preventief onderhoudscontract dat u apart kan afsluiten.

4.6. Voor houten plaatmateriaal, meubilair en schrijnwerk dienen de temperaturen van vochtigheidsgraad in de lokalen te voldoen aan de minimumeisen volgens de STS 53, namelijk :

  • temperatuur van de lucht : 15°C tot 22°C
  • vochtigheid van de lucht : 40% tot 70% RV.

De mate waarin deze normen niet gehaald worden, kan de algemene projectplanning beïnvloeden.

Artikel 5: klachten – garantie

5.1. Het protest tegen facturen dient op straffe van verval van het recht om te protesteren gemotiveerd per aangetekend schrijven of per fax te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Onverminderd hetgeen hiervoor bepaald is, kan geen enkele klacht voor zichtbare gebreken, ontbrekende goederen of werken, of niet-conforme levering nog worden geformuleerd na de dag van aanvaarding, zoals bepaald in artikel 4 van deze voorwaarden en moet elke andere klacht om geldig te zijn gemotiveerd zijn, een gedetailleerde omschrijving bevatten en bij aangetekende brief of per fax geschieden binnen de week volgend op de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid van Integral zou kunnen betrokken zijn. Indien de klant verzuimt de levering te aanvaarden of de levering onmogelijk maakt begint de termijn te lopen op datum van de leveringsbon of, bij ontstentenis daarvan, van de factuurdatum. Bij gebreke aan een klacht binnen voormelde termijnen geldt ieder (verder) gebruik en zelfs een gedeeltelijke ingebruikneming van de goederen of de werken onweerlegbaar als een daad van goedkeuring of aanvaarding.

5.2. Integral waarborgt de door haar geleverde producten tegen fabricagegebreken conform de garantie verstrekt door de leverancier-fabrikant (dewelke de klant verklaart voldoende te kennen) doch met dien verstande dat de perfectie evenwel niet gegarandeerd wordt (deze is onmogelijk en dus onbetaalbaar), dat de garantie voor meubilair verjaart 1 jaar na de ingebruikstelling ervan en de garantie voor koeltechnisch materiaal, isolatie en apparaten verjaart 6 maand na de ingebruikstelling ervan en dat voor constructies, materialen of afwerkingen opgelegd door de klant evenals op glas, spiegels, natuursteen, verlichting, geur, koelmiddelen (zowel dampvormig als vloeibaar), of onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn (thermische, magnetische of elektrische beveiligingen, …) geen garantie gegeven wordt, net zomin als op gebruiksschade of op precieze overeenkomst tussen initieel geleverde materialen en die bij nabestellingen.

5.3. Integral is niet aansprakelijk voor ongevallen of schade veroorzaakt aan personen of zaken, noch voor de schade te wijten aan zichtbare of verborgen gebreken van de geleverde goederen of werken of andere tekortkomingen, indien deze geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan verborgen leidingen in de muren of de vloeren en/of indien de goederen of werken door de klant geplaatst, geladen, bewaard, gebruikt, onderhouden of verwerkt worden zonder inachtneming van de normale gebruiksvoorwaarden en/of in acht te nemen voorzichtigheid en/of indien die te wijten is aan vochtigheden van de muren en/of lokalen; het niet regelmatig bewoond zijn van de lokalen; het onkundig behandelen, zoals het aanwenden van slechte of daartoe niet bestemde onderhoudsproducten, het te overvloedig aanwenden van water, foutieve ventilatie van de ruimte, onaangepast gebruik of presentatie in de koeltoonbank, door klant doorgevoerde wijzigingen van het inrichtingsconcept, enz. Waterschade wordt van elke garantie uitgesloten, evenals schade door schommelingen van netspanning of waterdruk.

5.4. De waarborg is in elk geval beperkt tot (i) de vervanging en/of herstelling van het goed of de onderdelen ervan die defect zijn ten gevolge van een fabricagefout, (ii) de verplaatsingskosten en (iii) heen-en terugzendingskosten. De waarborg sluit elke andere schadevergoeding uit zoals ondermeer zonder limitatief te zijn de vergoeding van indirecte schade daaronder begrepen de gevolgschade, schade wegens gederfde winst, schade wegens gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en immateriële schade, schade aan derden, schade aan materiaal andere dan door Integral geleverde materiaal. Integral draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade aan goederen geleverd in onbewoonde, bewoonde of onafgewerkte gebouwen. De klant moet instaan voor bewaking.

Artikel 6: Risico-overdracht, meerwerken en montagewerkzaamheden.

6.1. Risico-overdracht gebeurt steeds op het moment en op de plaats van de levering, ongeacht het moment van eigendomsoverdracht.

6.2. Bij zelf-afhaling is de klant verantwoordelijk voor laden, vervoer en lossen.

6.3. Onderbrekingen tijdens de montage die te wijten zijn aan de klanten en/of aan derden, kunnen supplementaire kosten meebrengen en eventueel de einddatum verschuiven. Integral noch de klant zullen hiervoor aansprakelijk gesteld kunnen worden, tenzij de vertraging te wijten is aan hun fout of nalatigheid.

6.4. De verslagen van werfvergaderingen zijn bindend voor alle betrokken partijen, behoudens schriftelijke opmerkingen geformuleerd binnen de twee werkdagen vanaf kennisgeving.

6.5. Zoals gebruikelijk stelt de klant water, elektriciteit, sanitair, toilet, afvalcontainer, ed. gratis ter beschikking. Het huren van een lift of parkeerplaats is niet inbegrepen in de prijzen van Integral voor de goederen en/of werken. Integral is niet verantwoordelijk voor schade of diefstal gedurende de veranderingswerken; de klant staat in voor de bewaking en bewaring.

6.6. De klant stelt zelf een veiligheidscoördinator aan en draagt de kosten van de te nemen maatregelen.

Artikel 7: Betalingen – eigendomsvoorbehoud.

7.1. Alle overeenkomsten worden geacht gesloten te zijn en te worden uitgevoerd op de zetel van Integral, Zeelaan 7, 9900 Eeklo, waar eveneens alle facturen betaalbaar zijn. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat dit de plaats is van de uitvoering van de overeenkomst nu het ontwerp en de realisatie van het project, met inbegrip van het vervaardigen van de meubels, plaatsvindt in de zetel en in het atelier van Integral.

7.2. De betaalde bedragen worden steeds aangewend om de oudste schuld, verhoogd met de opgelopen intresten voor te late betaling en de eventuele kosten, af te korten.

7.3. In de gevallen waar op verzoek van de klant Integral facturen adresseert aan een derde, blijft de klant zelf gehouden ten opzichte van Integral tot de betaling ervan. Wanneer de aldus door de klant aangeduide derde niet-tijdig betaalt gelden de nalatigheidsintresten en schadebeding voorzien in huidig artikel onverkort. Wanneer Integral aanvaardt om facturen te richten aan een derde betekent dit geenszins dat Integral zou aanvaarden dat de rechten en plichten voortkomend uit de overeenkomst overgedragen worden aan die derde, ook wanneer deze derde de betaling uitvoert voor of in de plaats van de klant. Dit geldt omgekeerd ook ten aanzien van Integral.

7.4. Onverminderd de overige rechten van Integral blijven de geleverde goederen haar eigendom tot aan de integrale betaling van de prijs. Tot zolang is de klant niet gerechtigd de geleverde goederen te vervreemden, met enig zakelijk recht, inbegrepen pand, te bezwaren of te incorporeren en kan Integral deze bij voorrang terugnemen. Deze clausule van eigendomsvoorbehoud is ook van toepassing in geval van faillissement voor zover de goederen zich in natura bij de klant bevinden en nog niet onroerend geworden zijn door incorporatie. Wanneer de goederen verwerkt zijn of onroerend geworden zijn door incorporatie behoudt Integral zich het recht voor haar voorrecht in te roepen die zij bekomen zal hebben, na neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waar de klant zijn woonplaats of maatschappelijke zetel heeft, van een kopie van de factuur of van gelijk welk ander document dat de verkoop vaststelt.

7.5. Niet-tijdige betaling of levering – zonder rechtvaardiging van een aanvaardbare reden – maakt alle vorderingen, zelfs indien die nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar zonder verdere ingebrekestelling en geeft partijen, van rechtswege zonder enige aanmaning, recht op intresten a rato van 1 % per maand vanaf de vervaldag en een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 250 EUR en dit onverminderd het recht van de partij om meerdere schade te bewijzen en er vergoeding voor te eisen. De leveringstermijnen zijn slechts een aanwijzing zoals bepaald onder artikel 3, zodat slechts een overdreven vertraging of een vertraging te wijten aan een fout van Integral een schadevergoeding met zich kan meebrengen.
Bij niet-tijdige betaling behoudt Integral zich het recht voor om hetzij de klant te verplichten wissels te accepteren voor alle nog verschuldigde bedragen, kosten ten laste van de klant; hetzij het contract als ontbonden te beschouwen conform artikel 2.6.; hetzij de (verdere) uitvoering der werken onmiddellijk stil te leggen in toepassing van de exceptie van niet-uitvoering zonder enige vergoeding m.b.t. niet respecteren van leveringstermijnen en onverminderd het recht van Integral om, gelet op de vertraging, de prijzen en leveringstermijnen te wijzigen. Hetzelfde geldt mutatis mutandis bij een ongerechtvaardigde vertraging in de levering, tenzij deze door de klant werd aanvaard.

Artikel 8: Intellectuele eigendomsrechten

8.1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op de ontwerpen, de documentatie, de plannen, de tekeningen, de ontwerpen, de modellen, de uitgevoerde werken enz. alsmede op het voorbereidend materiaal ervan, die door Integral zijn ontwikkeld of door Integral worden gebruikt zonder dat die door de klant zijn ter beschikking gesteld, berusten bij Integral en de klant zal deze zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Integral in geen geval geheel of gedeeltelijk kopiëren of aan derden ter hand stellen. Het is de klant niet toegelaten om enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de ontwerpen, de documentatie, de goederen of andere materialen te verwijderen. Schendingen op de in dit artikel omschreven verplichtingen door de klant zullen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding van 5000 EUR per vastgestelde inbreuk, te betalen op het eerste verzoek van Integral, onverminderd het recht van Integral om meerdere schade aan te tonen en te eisen.

8.2. Door het project te laten uitvoeren geeft de klant de toelating aan Integral om dit naar derden toe als referentie te vermelden en afbeeldingen van de realisatie te gebruiken in haar commerciële werking. Integral heeft het recht de uitvoering van haar ontwerpen op bescheiden wijze te voorzien van haar naam, mits dit het uiterlijk of het gebruik van het werk niet schaadt. Integral kan eisen dat haar naam van het werk wordt verwijderd indien door wijzigingen, zonder haar goedkeuring aangebracht, de vormgeving of conceptie werd veranderd. Integral heeft het recht om van haar ontwerpen afbeeldingen te maken of te laten maken en deze openbaar te maken en te verveelvoudigen.

Artikel 9: Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken

9.1 Alle overeenkomsten worden beschouwd als zijnde tot stand gekomen en uitgevoerd te zijn in de kantoren en atelier van Integral te Eeklo.

9.2 Alle briefwisseling betreffende orders is principieel aan het in het briefhoofd van Integral opgegeven adres te richten.
De Belgische wetgeving is uitsluitend van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit of betrekking hebbend op de totstandkoming, de geldigheid, de interpretatie; de uitvoering en/of beëindiging van deze overeenkomst behoren tot de exclusieve bevoegdheid van, naargelang de waarde van het geschil, het Vredegerecht te Eeklo of de Rechtbanken van Gent.